Tuinvereniging Jan Vroegop, de historie


VVZ: Vereniging Volkstuinen Zaandam
In 1917 besloten enkele tuinders die in deze moeilijke tijden hun aardappels en groente verbouwden op het Blauwe Zand achter Bruynzeel tot het oprichten van een vereniging om hun niet zo florissante situatie te verbeteren. Zij richten de Vereniging Volkstuinen Zaandam (VVZ) op, met als doelstellingen:
" het volkstuinieren als ontspanning te bevorderen,
" gronden te verkrijgen waarop tuincomplexen kunnen worden gesticht,
" bevorderen van kennis van bloem en plant,
" het propgeren van het nut der volkstuinen.

Vanaf 1920 werden de zaanse tuincomplexen opgericht. In 1924 werd "de Uitkomst"gesticht, gelegen aan de toenmalige haven aan het begin van de Ringweg. Telkens bij het te water laten van schepen spoelde dit complex onder, een van de redenen om in 1945 dit complex op te heffen. Een andere reden was dat het gebied waar dit complex op lag bestemd was voor wegenbouw en industrie. Het oprichten van Jan Vroegop was de volgende stap.

VVZ is nog steeds het overkoepelend orgaan dat zorgt voor pachtafdracht, gemeentelijke contacten en dat de in haar statuten vermelde doelstellingen uitdraagt. Niet te ontkennen valt dat door de inzet van de VVZ-bestuurders Zaandam over een aantal mooie tuincomplexen beschikt en gezorgd heeft voor een geweldig recreatie- en ontspanningsgebeuren.

AVVN: Algemeen Verbond van Volkstuindersverenigingen in Nederland
De Amsterdamse Bond van Volkstuinders, opgericht 18-8-1917, komt de eer toe de aanstichter te zijn om tot oprichting te komen van een landelijke vereniging. Deze bond, geleid door Jan Vroegop, zag er het belang van in tot een grote organisatie te komen. Een sterke landelijke organisatie werd noodzakelijk geacht om:
a. te komen tot een wettelijke erkenning van het Volkstuinwezen
b. onmisbare morele en financiële steun te verwerven.

In 1928 werd met afgevaardigden uit diverse steden van gedachten gewisseld tijdens een oprichtingsbijeenkomst, hetgeen resulteerde in de geboorte van het Algemeen Verbond van Volkstuindersverenigingen in Nederland (AVVN). Het AVVN is statutair een vereniging, leden zijn de ca. 175 verenigingen en bonden in ons land. De doelstelling kan beschreven worden als 'het zeker stellen van het probleemloze voortbestaan van de aangesloten vereniging én het bevorderen van de kwaliteit van de hobby. Dit doel tracht men algemeen te bereiken door het verkrijgen van rechtszekerheid voor bestaande en nieuw op te richten complexen.

Volgende pagina